HDU

 1. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1465 hdu1465 参考答案 不容易系列之一

 2. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2050 hdu2050 参考答案 折线分割平面

 3. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1290 hdu1290 参考答案 献给杭电五十周年校庆的礼物

 4. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1297 hdu1297 参考答案 Children’s Queue

 5. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1438 hdu1438 参考答案 钥匙计数之一

 6. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1480 hdu1480 参考答案 钥匙计数之二

 7. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2013 hdu2013 参考答案 蟠桃记

 8. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2018 hdu2018 参考答案 母牛的故事

 9. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1465 hdu1465 参考答案

 10. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1466 hdu1466 参考答案

 11. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2041 hdu2041 参考答案

 12. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2042 hdu2042 参考答案

 13. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2044 hdu2044 参考答案

 14. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2045 hdu2045 参考答案

 15. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2046 hdu2046 参考答案

 16. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2047 hdu2047 参考答案

 17. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2048 hdu2048 参考答案

 18. http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2049 hdu2049 参考答案

算法专题:递推求解 (last edited 2008-09-26 09:47:09 by czk)

ch3n2k.com | Copyright (c) 2004-2020 czk.