1 /*
  2 DP
  3 zju 1093,hdu1069,Monkey and Banana
  4 ymc 2008/9/23
  5 题目大意:
  6 用n个尺寸为(x,y,z)的立方体,可以叠出最高的高度。
  7 同一尺寸的立方体无限量供应。
  8 叠加条件:立方体b1可以放在b2上的条件是b2的向上的面的
  9 二维尺寸严格大于b1的向下面的二维尺寸。
 10 分析与解题思路:
 11 因为立方体可以旋转,从而得到不同的基面和高。并且立方体是
 12 无限量供应的,而且叠加是尺寸严格减小的。因而同一个立方体
 13 同样的角度最多只放一次。从而可以把初始的立方体所能得到的
 14 六个旋转后的立方体全部加入初始立方体。下面就无需考虑旋转
 15 与多次使用的条件。
 16 先对立方体从大到小排序,关键字为x,y,z。
 17 令ans[i]为第i个立方体放在最上面时的最大高度。
 18 则ans[i]=Max{ans[j]:b[i]可以放在b[j]上}+b[i].z;
 19 由排序条件,0<=j<i。
 20 
 21 */
 22 #include <iostream>
 23 #include <algorithm>
 24 using namespace std;
 25 const int N=200;
 26 int dir[6][3]={{0,1,2},{0,2,1},{1,0,2},{1,2,0},
 27        {2,0,1},{2,1,0}};//六个旋转方向
 28 struct Block
 29 {
 30   int x,y,z;
 31   bool operator < (const Block &b) const
 32   { return x>b.x||x==b.x&&y>b.y||x==b.x&&y==b.y&&z>b.z; }
 33 };
 34 Block b[N];
 35 int ans[N];
 36 int num;
 37 bool Init()
 38 {
 39   int n;
 40   int a[3];
 41   num=0;
 42   scanf("%d",&n);
 43   if(n==0)
 44     return false;
 45   for(int i=0;i<n;i++)
 46   {
 47     scanf("%d %d %d",&a[0],&a[1],&a[2]);
 48     for(int k=0;k<6;k++)
 49     {
 50       b[num].x=a[dir[k][0]];
 51       b[num].y=a[dir[k][1]];
 52       b[num].z=a[dir[k][2]];
 53       num++;
 54     }
 55   }
 56   return true;
 57 }
 58 int DP()
 59 {
 60   sort(b,b+num);
 61   memset(ans,0,sizeof(ans));
 62   ans[0]=b[0].z;
 63   int Max;
 64   for(int i=1;i<num;i++)
 65   {
 66     Max=0;
 67     for(int j=0;j<i;j++)//b[i]能放在b[j]上,并且ans[j]最大
 68     {
 69       if(b[j].x>b[i].x&&b[j].y>b[i].y&&Max<ans[j])
 70         Max=ans[j];
 71     }
 72     ans[i]=Max+b[i].z;
 73   }
 74   Max=0;
 75   for(int i=0;i<num;i++)
 76     if(ans[i]>Max)
 77       Max=ans[i];
 78   return Max;
 79 }
 80 int main()
 81 {
 82   int t=1;
 83   while(Init())
 84   {
 85     printf("Case %d: maximum height = %d\n",t++,DP());
 86   }
 87 }

hdu1069 参考答案 (last edited 2008-11-12 14:22:08 by 218)

ch3n2k.com | Copyright (c) 2004-2022 czk.