1 /*
  2 hdu 1087 DP:严格递增子列最大和
  3 ymc 2008/09/22
  4 题目大意:
  5 给定n个数的一个数列a1,a2,...an
  6 求a的一个严格递增子列,是的子列的和最大。输出子列的最大和。
  7 分析与解题思路:
  8 ans[k]为以a[k]结尾的严格递增子列的最大值。
  9 则ans[k]=max{ans[i]+a[k]},满足1<=i<k,a[i]<a[k]。
 10 */
 11 #include <iostream>
 12 using namespace std;
 13 const int N=1005;
 14 int a[N];
 15 int ans[N];
 16 int n;
 17 void DP()
 18 {
 19   int Max=0;
 20   memset(ans,0,sizeof(ans));
 21   for(int k=1;k<=n;k++)
 22   {
 23     for(int i=0;i<k;i++)
 24     {
 25       if(a[i]<a[k]&&ans[i]+a[k]>ans[k])
 26       {
 27         ans[k]=ans[i]+a[k];
 28         if(ans[k]>Max)
 29           Max=ans[k];
 30       }
 31     }
 32   }
 33   printf("%d\n",Max);
 34 }
 35 int main()
 36 {
 37   while(scanf("%d",&n),n)
 38   {
 39     for(int i=1;i<=n;i++)
 40       scanf("%d",&a[i]);
 41     DP();
 42   }
 43 }

hdu1087 参考答案 (last edited 2008-11-12 14:23:11 by 218)

ch3n2k.com | Copyright (c) 2004-2020 czk.